Aarhus Vest Taekwondo

AVT Facebook

Recent Posts

Regulations

Vedtægter

Vedtægter 

Kapitel 1 Navn, Hjemsted og Formål

 • § 1 Klubbens navn er: Århus Vest Taekwondo Klub. Hjemstedet er Aarhus Kommune.
 • § 2 Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Taekwondo.
 • § 3 Aarhus Vest Taekwondo Klub er medlem af DTaF (Dansk Taekwondo Forbund) og Choi’svenner (CV).

Kapitel 2 Medlemskredsen

 • § 4 Som medlemmer i klubben kan optages enhver uberygtet person der er fyldt 6 år.Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan Ikke optages.Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående, kan ekskluderes af bestyrelsen.
 • § 5 Alle klubbens aktive medlemmer skal have gyldigt medlemskab af DTaF samt CV.
 • § 6 Bestyrelsen er bemyndiget til, på medlemmernes vegne, at indmelde disse i DTaF og CV. DTaF er øverste myndighed i Danmark.
 • § 7 Bestyrelsen kan udnævne Æresmedlemmer, der er kontingent fri, og som har adgang til klubbens sammenkomster og Nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Som Æresmedlemmer kan udnævnes personer der har støttet klubben.
 • § 8 Medlemmer der står i kontingent restance, har ikke krav på klubbens faciliteter, og kan ikke indstilles til graduering. Ved kontingent restance for mere end 2 måneder, kan medlemmer slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restance og gebyr.Særlige forhold behandles af bestyrelsen.
 • § 9 Personer der ønsker at støtte klubben, kan når som helst optages som passive medlemmer.Passive medlemmer betaler årligt Kr. 300,00 i medlemskontingent. – Stk. 2.Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Kapitel 3 Bestyrelsen

 • § 10 Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer, og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • – Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer, eller formanden og 2 øvrige medlemmer, er til stede.
  • – Stk. 3. Kassereren må ikke ligge inde med større kassebeholdning end Kr. 500,- overskydende beløb indsættes i banken. Udtræk på bankbogen kan kun foretages med kassererens underskrift.
  • – Stk. 4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde afstemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  • – Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af klubben og fyldt 18 år.
 • § 11 Klubbens interesser ud – og indadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal påse, at klubbens formål og retningslinier overholdes, og at der skaffes medlemmerne den bedst mulige instruktion inden for de givne økonomiske rammer.
 • § 12 Kontingent og andre finansielle ydelser fastsattes af bestyrelsen.
 • § 13 Formanden eller træneren kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra dojangen.Udelukkelsen kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen senest 14 dage efter.

Kapitel 4 Generalforsamlingen

 • § 14 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed; og er altid beslutningsdygtig. § 15 Generalforsamling afholdes mindst én gang om året (December).
  • – Stk.2. Indvarsling skal ske med 14 dages varsel.
  • – Stk. 3.Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
  • – Stk.4. Klubmedlemmer der ønsker at blive valgt til bestyrelsen, skal senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse skriftligt meddele klubformanden deres kandidatur.
  • – Stk.5. Såfremt der er forfald blandt kandidater til en given bestyrelsespost og der ikke er andre rettidigt opstillede kandidater, kan der dog vælges en ny kandidat blandt de tilstedeværende på generalforsamlingen.
 • § 16 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal; dog vedtages lovændringer med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede
 • § 17 Alle klubbens medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.
 • § 18 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når mindst 1/3 af klubbensmedlemmer skriftligt fremsender anmodning herom.
 • § 19 Beslutninger truffet på generalforsamlingen kan ikke indankes for domstolene.
 • § 20 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 ‘år af gangen.
  • – Stk. 2. På lige år angiver generalforsamlingens dagsorden: Valg af Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år angiver generalforsamlingens dagsorden: Valg af næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
  • – Stk. 3. Bestyrelsessuppleanterne, jfr. nedenfor, vælges for 1 ‘ar af gangen.
  • – Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med en Kasserer og en sekretær.
 • § 21 Fast dagsorden til den ordinære generalforsamling:
  • 1) Valg af dirigent.
  • 2) Formanden aflægger beretning.
  • 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  • 4) Valg af bestyrelse, j fr. § 20, stk.2.
  • 5) Valg af bestyrelsessuppleanter, j fr. § 20, stk. 3.
  • 6) Valg af 2 revisorer og ditto suppleanter.
  • 7) Behandling af indkomne forslag.
  • 8) Eventuelt.

Kapitel 5 Andre bestemmelser

 • § 22 Ansøgning om graduering indleveres til træneren til godkendelse mindst 1 uge før gradueringen. Træneren kan afslå ansøgningen.
 • § 23 Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.
 • § 24 Udmeldelse af klubben sker skriftligt til kassereren til den første i en måned med mindst en måneds varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
 • § 25 Klubben er ikke ansvarlig for skader, som pådrages udenfor og under træningen.
 • § 26 Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.
 • § 27 Opløsning af klubben kan kun ske på generalforsamlingen, og kun hvis mindre end 8 medlemmer ønsker at fortsætte.
  • – Stk. 2.Eventuel kapital skal efter generalforsamlingens anvisning anvendes til folkeoplysende arbejde.